Header Ads

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 1 - การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) 1

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) 1


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) 1
English For Life and Society (พต 31001) ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอน 1 - การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ผลิตรายการ : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001)

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) 1


Download - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) 1

Download : VDO | Lesson | Exercise

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) 1:

No comments

Powered by Blogger.