Header Ads

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอน 2 - การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 2. การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 2. การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 2. การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ
English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอน 2 การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ผลิตรายการ : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV


English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001)

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 2. การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ


Download - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 2. การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ

Download : VDO

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 2. การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ:

No comments

Powered by Blogger.