Header Ads

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 13 - การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 13 - การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 13 -  การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 13 - การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอนที่ 13 การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ - talking about natural disaster in English

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ผลิตรายการ : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV


English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001)

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 13 - การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ


Download - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 13 - การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Download : VDO

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 13 - การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ:

No comments

Powered by Blogger.