Header Ads

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 15 - ภาษาอังกฤษในการพยากรณ์อากาศ


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 15 - ภาษาอังกฤษในการพยากรณ์อากาศ

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 15 - ภาษาอังกฤษในการพยากรณ์อากาศ


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 15 - ภาษาอังกฤษในการพยากรณ์อากาศ
English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอนที่ 15 - ภาษาอังกฤษในการพยากรณ์อากาศ - talking about weather forecast in English

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ผลิตรายการ : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV


English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001)

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 15 - ภาษาอังกฤษในการพยากรณ์อากาศ


Download - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 15 - ภาษาอังกฤษในการพยากรณ์อากาศ

Download : VDO

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 15 - ภาษาอังกฤษในการพยากรณ์อากาศ:

No comments

Powered by Blogger.