Header Ads

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 14 - ภาษาอังกฤษในการเดินทางท่องเที่ยว


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 14 - ภาษาอังกฤษในการเดินทางท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 14 - ภาษาอังกฤษในการเดินทางท่องเที่ยว


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 14 - ภาษาอังกฤษในการเดินทางท่องเที่ยว
English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอนที่ 14 - ภาษาอังกฤษในการเดินทางท่องเที่ยว -  Talking About Traveling in English

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ผลิตรายการ : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV


English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001)

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 14 - ภาษาอังกฤษในการเดินทางท่องเที่ยว


Download - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 14 - ภาษาอังกฤษในการเดินทางท่องเที่ยว

Download : VDO

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 14 - ภาษาอังกฤษในการเดินทางท่องเที่ยว:

No comments

Powered by Blogger.