Header Ads

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 11 - การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 11 - การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 11 -  การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 11 - การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอนที่ 11 การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ Asking about someone's health

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ผลิตรายการ : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV


English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001)

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 11 - การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ


Download - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 11 - การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

Download : VDO

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 11 - การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ:

No comments

Powered by Blogger.