Header Ads

The Workshop : Barista / Coffee shop owner (4) เจ้าของร้านกาแฟ


The Workshop : Barista / Coffee shop owner (4) เจ้าของร้านกาแฟ

The Workshop : Barista / Coffee shop owner (4) เจ้าของร้านกาแฟ


The Workshop : Barista / Coffee shop owner (4) เจ้าของร้านกาแฟ
แล้วก็ถึงเวลาที่บาริสต้าฝึกหัดจะได้ทำงานจริง เจอลูกค้าจริง ของร้านกาแฟอาข่าอ่ามา ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ มาดูกันว่าเมื่อบาริสต้าต้องทักทายและแนะนำลูกค้าประจำ และลูกค้าใหม่ จะต้องพูดว่าอะไรบ้าง รวมถึงการใช้ประโยค if-clause เพื่อแนะนำกาแฟให้ลูกค้า

ENG24 Home

The Workshop : Barista / Coffee shop owner (4) เจ้าของร้านกาแฟ


Download - The Workshop : Barista / Coffee shop owner (4) เจ้าของร้านกาแฟ

Download : VDO | Lesson | Exercise

The Workshop : Barista / Coffee shop owner (4) เจ้าของร้านกาแฟ:

No comments

Powered by Blogger.