Header Ads

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 16 - การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 16 - การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 16 - การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 16 - การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอนที่ 16 - การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน - talking about job application in English

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ผลิตรายการ : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV


English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001)

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 16 - การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน


Download - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 16 - การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน

Download : VDO

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 16 - การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน:

No comments

Powered by Blogger.