Header Ads

The Workshop : Barista / Coffee shop owner (1) เจ้าของร้านกาแฟ


The Workshop : Barista / Coffee shop owner (1) เจ้าของร้านกาแฟ

The Workshop : Barista / Coffee shop owner (1) เจ้าของร้านกาแฟ


The Workshop : Barista / Coffee shop owner (1) เจ้าของร้านกาแฟ
พบกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นบาริสต้าและเจ้าของร้านกาแฟ จาก ‘พี่ลี -อายุ จือปา’ เจ้าของแบรนด์กาแฟไทยที่ดังไกลระดับโลก ‘อาข่าอ่ามา’ พี่ลีพาบาริสต้าฝึกหัดไปเรียนรู้กันถึงในไร่กาแฟ (coffee plantation) และห้องคั่วกาแฟ (roasting room)

ENG24 Home

The Workshop : Barista / Coffee shop owner (1) เจ้าของร้านกาแฟ


Download - The Workshop : Barista / Coffee shop owner (1) เจ้าของร้านกาแฟ

Download : VDO | Lesson | Exercise

The Workshop : Barista / Coffee shop owner (1) เจ้าของร้านกาแฟ:

No comments

Powered by Blogger.