Header Ads

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 12 - การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วย e-mail


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 12 - การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วย e-mail

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 12 -  การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วย e-mail


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 12 - การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วย e-mail
English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอนที่ 12 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วย e-mail - using English in an e-mail

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ผลิตรายการ : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV


English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001)

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 12 - การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วย e-mail


Download - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 12 - การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วย e-mail

Download : VDO

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 12 - การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วย e-mail:

No comments

Powered by Blogger.