Header Ads

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 9 - ข่าวและการพาดหัวข่าวในภาษาอังกฤษ


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 9 - ข่าวและการพาดหัวข่าวในภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 9 - ข่าวและการพาดหัวข่าวในภาษาอังกฤษ


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 9 - ข่าวและการพาดหัวข่าวในภาษาอังกฤษ
English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอนที่ 9 การพูดคุยเกี่ยวกับอาหารไทย Talking about News and Newspaper Title

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ผลิตรายการ : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV


English For Life and Society - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001)

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 9 - ข่าวและการพาดหัวข่าวในภาษาอังกฤษ


Download - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 9 - ข่าวและการพาดหัวข่าวในภาษาอังกฤษ

Download : VDO

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) : ตอนที่ 9 - ข่าวและการพาดหัวข่าวในภาษาอังกฤษ:

No comments

Powered by Blogger.